Over ons

Stichting Juradi
Stichting Juradi zet zich in om sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving bij te staan bij juridische problemen. Op een laagdrempelige manier geven wij rechtshulp en advies aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Dit doen wij op verschillende manieren:

•    Wij verzorgen spreekuren in vier gevangenissen in Noord-Holland;
•    Wij verzorgen spreekuren in diverse Veiligheidshuizen in Noord-Holland;
•    Wij werken samen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord.

Stichting Juradi bestaat sinds 29 november 2012. Daarvoor ging de stichting onder de naam 'Stichting Vrienden van de Rechtswinkel Heerhugowaard' door het leven. Deze Stichting is in 2008 opgericht. Vanwege een uitbreiding van de dienstverlening is halverwege 2012 besloten een naamswijziging door te voeren.

De vrijwilligers van Stichting Juradi zijn allemaal universitair geschoold en bezitten veel juridische kennis, over uiteenlopende onderwerpen. Zij geven vaak uitgebreider advies en beperken zich meestal niet tot alleen oplossing van het juridische vraagstuk.

Henri Kho award
Sinds 2016 heeft Stichting Juradi de Henri Kho Award ingesteld. Deze award is onlosmakelijk verbonden met één van de drie oprichters van de Stichting Juradi in 2008, Henri Kho (21 augustus 1954 -14 juni 2014). De award staat symbool voor het gedachtegoed van Henri Kho en de wijze waarop hij dit tijdens zijn leven vorm gaf.
Werken aan een meer rechtvaardige samenleving. Rechtsbijstand en recht voor iedereen. Directe rechtshulp aan de kansarmen en sociaal zwakkeren in de samenleving. Opkomen voor de belangen van deze groepen.
In Nederland zijn er organisaties en mensen, die zich op dezelfde wijze inzetten in de samenleving. Het bestuur van Stichting Juradi draagt hiervan één of meerdere organisaties en/of personen voor aan voor de Henri Kho Award.

Jaarverslag
Het Jaarverslag Stichting Juradi 2018 is hier te vinden. Het jaarverslag bevat de gebruikelijke informatie over organisatie, doelstelling, bestuur en vrijwilligers. Daarnaast is een verslag van de uitgeoefende activiteiten en het beleid voor 2019 opgenomen. De financiële cijfers over 2018 zijn bijgevoegd.

Beleidsplan
In aanvulling op het opgenomen beleid in het jaarverslag is voor 2019/2020 het volgende bepaald.

Bevordering doelstelling
Stichting Juradi heeft als doelstelling het bevorderen en werken aan een samenleving, waarin rechtsgelijkheid voor iedereen geldt. Het bevorderen hiervan gebeurt door samen te werken met andere organisaties en personen, die hetzelfde doel beogen, zoals Rechtswinkels.
Met het uitreiken van de Henri Kho Award wordt bijzondere aandacht gegeven aan personen en/of organisaties, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Uitvoering doelstelling
Gezien de beperkte menskracht, ook in 2019, is Juradi voorlopig zelf uitsluitend actief met spreekuren voor gedetineerden in Zaanstad en Heerhugowaard. Hier voorziet zij in een belangrijke behoefte, het verhelpen van de problemen is essentieel bij de voorbereiding op de terugkeer in de samenleving.

Vrijwilligers
Het werven van vrijwilligers staat onder druk. Het verloop is, omdat de vrijwilligers veelal studenten zijn, groot. Het bestuur zal zich beraden op een bredere instroom en inzet van vrijwilligers. 

Werkwijze
De administratie is op orde en gezien de geringe omvang overzichtelijk. In overeenstemming met wet- en regelgeving worden de dossiers van cliënten beheerd (zie hierna: Gegevensbescherming). Het verdient aanbeveling dit op dezelfde wijze te continueren.
De kwaliteit van de geleverde prestaties wordt intern geëvalueerd en er is afstemming met de desbetreffende locatie over het verloop van de samenwerking en dienstverlening. Daarnaast worden bijscholingsmiddagen georganiseerd voor de vrijwilligers van Stichting Juradi.
Een klachtenfunctionaris is beschikbaar.

Financiën
Subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijft noodzakelijk om de overigens geringe kosten van het werk te dragen. Het kleine eigen vermogen is nodig om eventuele niet-subsidiabele kosten te dragen. Tevens is een gering bedrag gereserveerd voor de Henri Kho Award, die 2-jaarlijks wordt uitgereikt.

Bestuur en vrijwilligers
Bestuursleden zijn vrijwilligers, die onderling op basis van deskundigheid en beschikbare tijd de werkzaamheden verrichten, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit en het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden, die liggen in de lijn van de doelstelling van de stichting.
Bij vacatures worden, bij voorkeur uit het vrijwilligersbestand nieuwe bestuursleden aangeworven.
Bestuur en vrijwilligers ontvangen uitsluitend vergoeding van daadwerkelijk t.b.v. de stichting gemaakte aantoonbare kosten, zoals reiskosten, porto- en telefoonkosten alsmede vergoeding van de kosten van de VOG. In voorkomende gevallen een kleine attentie wordt gegeven, alsmede een kleine blijk van waardering één maal per jaar met de feestdagen.

Gegevensbescherming
Stichting Juradi heeft binnen haar organisatie met twee verschillende categorieën personen te maken. Dit zijn enerzijds de vrijwilligers en anderzijds de cliënten. Op beide categorieën zijn de AVG en GDPR van toepassing.
In dit document is beschreven op welke wijze stichting Juradi uw privacy, de verwerking van uw persoonsgegevens en de geheimhouding daarvan binnen haar organisatie realiseert.